Công văn Số: 853 / CTHA-GQKN,TC

Về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn liên ngành về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số:  853 / CTHA-GQKN,TC
V/v triển khai thực hiện Hướng dẫn liên ngành về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     
   
Bắc Ninh, Ngày 18 tháng 8 năm 2014


 
 
Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự
               các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc
 
 
           Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tại Công văn số 2393/TCTHADS-GQKNTC ngày 05/8/2014 về việc triển khai thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 08/5/2014 về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp. Để nâng cao chất lượng công tác phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tổ chức thực hiện một số nội dung như sau:
          1. Tổ chức triển khai Hướng dẫn liên ngành số 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 08/5/2014 về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp nêu trên đến toàn bộ công chức thuộc phạm vi đơn vị quản lý.
          2. Báo cáo kết quả triển khai về Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh (Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo).
Nhận được Công văn này, đề nghị Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc khẩn trương triển khai, thực hiện.
 
(Hướng dẫn liên ngành số 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP ngày 08/5/2014 nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tư Pháp - Trang Thông tin Thi hành án dân sự, mục văn bản điều hành và Cổng thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh)
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thi hành án DS (để b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Phòng CM thuộc Cục (để t/h);
- Lưu VT, Phßng KT&GQKN,TC.
 
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
Chu Văn Tuất