Danh bạ điện thoại của Phòng Kiểm tra-GQKNTC thi hành án

Danh bạ điện thoại của Phòng Kiểm tra-GQKNTC thi hành án
Danh bạ điện thoại và thư điện tử của Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo thi hành án Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PHÒNG KIỂM TRA & GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
Email
01 Nguyễn Xuân Lại Trưởng phòng
lainx.bnh@moj.gov.vn
 
02 Lê Thị Hằng Phó phòng  hanglt.bnh@moj.gov.vn
03 Nguyễn Thị Thoan Thẩm tra viên 0978 056897 
thoannt@thabacninh.vn
04