Kế hoạch kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự và QĐ thành lập đoàn kiểm tra

Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, đối với các đơn vị như sau:
 TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
 Số:  471 /KHKTr-CTHA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
 

                  Bắc Ninh, ngày  28  tháng  3  năm  2014

KẾ HOẠCH
Kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự
 
 
Thực hiện Chương trình công tác năm 2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự, đối với các đơn vị như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự của các Chi Cục Thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm trong quá trình ra quyết định thi hành án, thụ lý và phân loại việc, tiền thi hành án dân sự, kết quả công tác thi hành án dân sự, thống kê thi hành án dân sự nhằm đảm bảo số liệu báo cáo kết quả thi hành án trung thực, chính xác, làm căn cứ để bình xét thi đua khen thưởng, đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ năm 2014.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
 Kiểm tra toàn diện về công tác nghiệp vụ thi hành án với những nội dung sau:
- Hoạt động nghiệp vụ thi hành án:
+ Nhận bản án, quyết định của Toà án; đơn yêu cầu thi hành án.
+ Ra quyết định thi hành án và lập hồ sơ thi hành án.
+ Phân loại việc và trình tự, thủ tục thi hành án.
+ Thu, chi xử lý tiền, tài sản thi hành án; giao, nhận và xử lý vật chứng.
+ Tổng hợp, báo cáo nghiệp vụ kế toán thi hành án.
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án:
+ Công tác tiếp công dân.
+ Tiếp nhận, phân loại, theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.
III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI ĐIỂM KIỂM TRA:
1. Kiểm tra trực tiếp 02 đơn vị gồm: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lương Tài; Chi cục thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn. Thời điểm kiểm tra từ ngày 01/10/2012 đến ngày 31/3/2014.
2. Đơn vị tự kiểm tra 06 đơn vị gồm: Chi cục thi hành án dân sự cỏc huyện: Gia Bình; Thuận Thành; Tiên Du; Yên Phong; Quế Võ và thành phố Bắc Ninh. Thời điểm kiểm tra từ ngày 01/10/2013 đến ngày 31/3/2014.
IV. LỊCH KIỂM TRA ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ:
1. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lương Tài, từ ngày 16/4/2014 đến ngày 25/4/2014.
2. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Từ Sơn, từ ngày 28/4/2014 đến ngày 12/5/2014.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Căn cứ Kế hoạch này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu:
 - Chi cục trưởng đơn vị Cục kiểm tra trực tiếp, chuẩn bị Báo cáo bằng văn bản những nội dung kiểm tra trên; chỉ đạo Chấp hành viên, cán bộ của đơn vị chuẩn bị trước hồ sơ thi hành án và các loại số sách có liên quan theo từng phần việc (căn cứ vào báo cáo thống kê năm 2013 và 06 tháng đầu năm 2014 của Đơn vị và Chấp hành viên); Hồ sơ thi hành án sắp xếp riêng từng chấp hành viên và lập danh sách theo từng loại việc cụ thể: Số vụ việc thi hành và giải quyết xong; Số vụ việc đang thi hành; Số vụ việc xếp loại chưa có điều kiện thi hành.
- Chi cục trưởng đơn vị tự kiểm tra, thực hiện việc tự kiểm tra theo các nội dung của Kế hoạch này và báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 30/4/2014.Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ làm việc trực tiếp đối với từng Đơn vị về kết quả tự kiểm tra, thời gian làm việc sẽ thông báo sau.
2. Giao Trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án chủ trì, đề xuất thành phần đoàn kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm tra trình lãnh đạo Cục xem xét quyết định.
3. Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục có trách nhiệm phối hợp, sắp xếp công việc, cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Cục trưởng cho từng cuộc kiểm tra.
 
Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian, nội dung kiểm tra Cục thi hành án dân sự tỉnh sẽ thông báo trước./.
 
Nơi nhận:
- Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ Tư Pháp  (b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng thuộc Cục (để p/h);
- Chi cục Thi hành án DS huyện, TX, TP (để t/h);
- Lưu: VT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 

Chu Văn Tuất

 
 
 
 
 
 
 
 
 TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 

Số:  472 /KHKTr-CTHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc
 

        

          Bắc Ninh, ngày  28  tháng  3  năm  2014

 
 
 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự
đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố
 
 
CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
 
Căn cứ Điều 14, Điều 23 Luật thi hành án dân sự năm 2008, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
Căn cứ  Kế hoạch kiểm tra số 471/KHKTr-CTHA ngày 28/3/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết KN,TC.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm tra gồm:
1. Ông Nguyễn Đắc Hùng - Trưởng phòng KT&GQKN,TC  Trưởng đoàn;
2. Ông Hoàng Đắc Toàn-Phó trưởng phòng KT&GQKN,TC P. Trưởng đoàn;
3. Ông Nguyễn Tùng Giang-Phó trưởng phòng KT&GQKN,TC thành viên;
4. Bà Lê Thị Hằng - Thẩm tra viên, Phó Chánh Văn phòng, thành viên;
5. Bà Nguyễn Thị Doan – Kế toán trưởng NVTHA, thành viên;
6. Bà Nguyễn Thị Thoan – Thẩm tra viên , thành viên.
 
Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra.
 Thực hiện việc kiểm tra các đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo Kế hoạch kiểm tra số 471/KHKTr-CTHA ngày 28/3/2014 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
 
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng Cục THADS(b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng thuộc Cục (để p/h);
- Chi cục Thi hành án DS huyện, TX, TP (để t/h);
- Lưu: VT.
 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Chu Văn Tuất