Thông báo số 233/TB-CCTHADS ngày 13/8/2018 về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của CC THADS huyện Thuận Thành

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
CỤC THADS TỈNH BẮC NINH
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN THUẬN THÀNH
          Số: 233/TB-CCTHADS
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Thuận Thành, ngày 13 tháng 08 năm 2018

THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản
1                  
          Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
          Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số: 03/QĐ-CC.THADS ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh;
Căn cứ kết quả thẩm định giá ngày 25 tháng 07 năm 2018 của Công ty cổ phần giám định và thẩm định tài sản Việt Nam;
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:
1- Thông tin về tài sản bán đấu giá
Tài sản kê biên gồm: - Quyền sử dụng thửa đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 220, tờ bản đồ số 21 có diện tích 145,8m2 có giá khởi điểm là: 662.025.000đ (Sáu trăm sáu mươi hai triệu không trăm hai mươi năm nghìn đồng).
- Quyền sử dụng thửa đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 46, tờ bản đồ số 81 có diện tích 90m2 có giá khởi điểm là: 909.450.000đ (Chín trăm linh chín triệu bốn trăm năm mươi nghìn đồng).
- Quyền sử dụng thửa đất và tài sản gắn liền với thửa đất số 47, tờ bản đồ số 81 có diện tích 90m2 có giá khởi điểm là: 911.850.000đ (Chín trăm mười một triệu tám trăm năm mươi nghìn đồng).
2- Lựa chọn tổ chức bán đấu giá
Tiêu chí: Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 cụ thể:
- Được công bố trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản được phép hoạt động theo thông báo của Bộ Tư pháp hoặc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh.
- Có trụ sở đặt tại tỉnh Bắc Ninh.
- Tính đến thời điểm hiện tại đã hoạt động liên tục trong lĩnh vực đấu giá tài sản ít nhất 03 năm, có bản mô tả uy tín, năng lực, kinh nghiệm, thời gian hoạt động.
- Có nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị cần thiết đảm bảo phục vụ tốt cho công tác đấu giá.
- Có phương án, quy chế tổ chức đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí tổ chức đấu giá hợp lý, cạnh tranh.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
3- Thời gian, địa điểm, yêu cầu nộp hồ sơ
- Thời gian: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày thông báo.
- Hồ sơ bao gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động(sao y hợp pháp), chứng chỉ hành nghề đấu giá(sao y hợp pháp), hồ sơ năng lực, bảng báo giá dịch vụ, Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản (Bản dự thảo) và các hồ sơ giấy tờ khác có liên quan.
- Tổ chức đấu giá đáp ứng đầy đủ các điều kiện trên vui lòng gửi hồ sơ về Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành, địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành.
Mọi vấn đề xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Khắc Lâm - Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành, số điện thoại: 0978783368.
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành mong nhận được sự hợp tác của các tổ chức đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
 
Nơi nhận:
- Các tổ chức đấu giá;
- L­ưu VP­, HS THA. 


 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
Đã ký
 
 
Nguyễn Khắc Lâm