Thông báo 307/TB-CTHADS ngày 18/4/2019 về lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản của Chi cục THADS huyện Quế Võ

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ đăng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án như sau

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
CHI CỤC THI  HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN QUẾ VÕ
 

Số: 307/TB - CCTHA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
Quế  Võ, ngày 18  tháng 4  năm 2019

 
THÔN BÁO
V/v : Lựa chọn tổ chức đấu
giá tài sản
 
                    Kính gửi:   Các đơn vị tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp.
      Căn cứ Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016.                                                                                                                      
      Căn cứ Quyết định số 08/ CCTHA- TĐ ngày 08/11/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế võ, tỉnh Bắc Ninh.
      Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ đăng thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án như sau:                                                                                   
 1- Tên , địa chỉ của người có tài sản đấu giá:
      Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh:                                                                                    
Đ/c: Thị Trấn Phố Mới, huyện Quế Võ ,tỉnh Bắc Ninh.
     Số điện thoại 0222.3863.248. – 038.980.9144.
2- Tên tài sản đấu giá:
 Quyền sử dụng đất ở và các tài sản gắn liền trên đất, thửa đất số 370, tờ bản đồ số 14, diện tích 100 m2 ở tại Thôn Mao Lại, xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
3- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
986.500.000đ( Chín trăm tám mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng )
4- Tiêu chi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá.
- Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu gia tài sản.
- Thù lao dịch vụ đấu giá , chi phí đấu giá tài sản phù hợp.
- Có tên ttrong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư Pháp công bố.
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
5- Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký:
  Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo, các tổ chức đấu giá tài sản có nào nhu cầu thì lập 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá gửi về Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ,tỉnh Bắc Ninh.
  Nếu hết thời hạn trên không thấy tổ chức đấu giá nào nộp hồ sơ đăng ký thì Chi cục thi hành án dân sự huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh sẽ chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản trên theo quy định.
Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
-Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh ;
- Lưu VT,HSTHA
CHI CỤC TRƯỞNG
 
(Đã ký )
 
Cung Văn Tám