Công văn yêu cầu triển khai thực hiện Thông tư số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tại Công văn số 3132/TCTHADS-NV1 ngày 22/9/2016 về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC. Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc triển khai thực hiện các công việc sau:
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số: 1037/CV-CTHA
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

           Bắc Ninh, ngày  27 tháng 9 năm  2016


 
 
Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các
                huyện, thị xã, thành phố trực thuộc
 
           Thực hiện chỉ đạo của Tổng Cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp tại Công văn số 3132/TCTHADS-NV1 ngày 22/9/2016 về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC.
           Ngày 01/8/2016, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp ban hành Thông tư  liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC quy định một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, thay thế Thông tư  liên tịch số 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC ngày  26/7/2010 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề  về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp  liên ngành trong thi hành án dân sự. Để triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC đồng bộ, thống nhất. Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc triển khai thực hiện các công việc sau:
           Tổ chức quán triệt, phổ biến toàn văn nội dung Thông tư  liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng hình thức phù hợp để triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch, đảm bảo việc tổ chức thi hành án đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đương sự.
           Nhận được Công văn này, yêu cầu Chi Cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn đề mới phát sinh, đề nghị đề nghị báo cáo về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.
(Gửi kèm Công văn: Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC, ngày 01/8/2016)
 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo Cục (để biết);
- Trưởng các phòng CM thuộc Cục (để t/h);
- Lưu VT, Phòng NV&TCTHA.
 
                                                                    
KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
Đã ký
 
 
 
Lương Bá Sao