18:21 EDT Thứ tư, 08/04/2020

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 26


Hôm nayHôm nay : 8811

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 80502

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 12851888

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » VĂN BẢN CHỈ ĐẠO » Chỉ đạo - Điều hành

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự

Thứ tư - 30/05/2012 20:25
Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự

Ngày 19/4/2012, Ban thường vụ tỉnh uỷ Bắc Ninh ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự. Để Chỉ thị đi vào thực tiễn, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ngành với những nội dung cơ bản sau:
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
Số: 291/KH-CTHADS
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày 28 tháng 5 năm 2012

KẾ HOẠCH
Thực hiện Chỉ thị của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự
I.  MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Quán triệt sâu sắc Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh uỷ tới toàn thể cán bộ, công chức ngành Thi hành án dân sự tỉnh, tạo động lực mới để các cơ quan, đơn vị Thi hành án dân sự trong tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ của Ngành; góp phần đảm bảo Pháp chế, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương;
- Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của chính quyền các cấp đối với công tác thi hành án dân sự; phát huy những thuận lợi để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự; tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và toàn thể xã hội, làm nên sức mạnh tổng hợp hướng tới mục tiêu các bản án, quyết định của Toà án và các cơ quan Tài phán khác có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, các đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân tôn trọng thực hiện; những người và đơn vị hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành;
- Kế hoạch thực hiện Chỉ thị phải bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng; đồng thời phải cụ thể, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Bắc Ninh, đảm bảo tính khả thi; kết hợp sự lãnh đạo, chỉ đạo của ngành dọc cấp trên với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền các cấp trong tỉnh, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
II. NHIỆM VỤ, BIỆN PHÁP CỤ THỂ
1. Phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành Thi hành án dân sự tỉnh; tạo sự nhận thức sâu sắc trong toàn thể cán bộ công chức của Ngành về mục đích, ý nghĩa to lớn của Chỉ thị, những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ, công chức, của các cơ quan, đơn vị  Thi hành án dân sự nói riêng và của Ngành nói chung. Phổ biến rộng rãi nội dung Chỉ thị trên Website điều hành của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; của Bộ Tư pháp cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và của Trung ương để các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức và đông đảo nhân dân biết nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về công tác thi hành án dân sự.
2. Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai Chỉ thị này tới các cơ quan, ban ngành và chính quyền các cấp. Chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự cấp huyện chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp triển khai thực hiện Chỉ thị tới các cơ quan, ban, ngành của địa phương.
3. Thực hiện và chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc tích cực tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, sự chỉ đạo của Chính quyền các cấp tạo điều kiện để các đơn vị xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban ngành, các tổ chức của địa phương, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.
4. Tiếp tục chỉ đạo các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc, tham mưu Uỷ ban nhân dân cùng cấp kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự, xây dựng mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với cơ quan, ban ngành có liên quan.
Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các thành viên Ban chỉ đạo, góp phần tạo ra mối quan hệ phối hợp tốt trong công tác thi hành án dân sự, cũng như giải quyết các vụ việc khó khăn, phức tạp, ảnh hưởng tới tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.
5. Chủ động phối hợp thực hiện tốt Quy chế phối hợp đã được ký kết giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh. Đồng thời chủ động phối hợp tốt với các cơ quan như: Cơ quan Tài nguyên và môi trường, cơ quan Tài chính, Kho bạc, Bảo hiểm các cấp và các Tổ chức tín dụng trong công tác thi hành án dân sự có liên quan đến quyền sử dụng đất, xử lý tiền, tài sản, cung cấp thông tin về tài sản, khấu trừ tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án...
6. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của Ngành và cũng là mục tiêu của Đảng, Nhà nước. Trong thời gian tới, toàn Ngành thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đề ra các giải pháp nâng cao hơn nữa kết quả thi hành án về việc và tiền, đảm bảo kết quả một cách bền vững. Cụ thể:
- Phấn đấu hàng năm hoàn thành vượt chỉ tiêu thi hành án về việc và về tiền do Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao;
- Rà soát phân loại việc thi hành án dân sự một các chính xác, phản ánh đúng thực trạng công tác thi hành án dân sự tại địa phương để có biện pháp giải quyết phù hợp;
- Thực hiện đúng các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự về công tác thi hành án dân sự và cơ chế, chính sách của địa phương; đề ra các giải pháp cụ thể giảm việc thi hành án còn tồn đọng một cách cao nhất, tạo sự chuyển biến về chất đối với công tác thi hành án dân sự.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra nhằm khắc phục, xử lý những sai sót, chấn chỉnh kịp thời những tồn tại để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ngành.
Thực hiện tốt quy chế tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, không để tình trạng khiếu nại kéo dài, vượt cấp gây bức xúc trong nhân dân.
8. Thực hiện cải cách tư pháp, cải cách hành chính trong công tác thi hành án dân sự theo tinh thần Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị, chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Bắc Ninh:
- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thi hành án dân sự đủ về số lượng, đảm bảo về phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh, năng lực chuyên môn đảm đương nhiệm vụ được giao; hiện tốt đạo đức nghề nghiệp, Quy chế dân chủ ở cơ sở, đi đôi với chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động thi hành án; kịp thời động viên, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức của Ngành; khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ, công chức trong Ngành học tập nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ ở trình độ Đại học và sau Đại học;
- Xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án tổ chức cán bộ, cơ cấu, vị trí việc làm trong các cơ quan thi hành án dân sự của Bộ Tư pháp, đảm bảo có đủ số lượng các chức danh Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án...;
- Kiến nghị Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và tham mưu với cấp Uỷ, Chính quyền địa phương có chế độ chính sách đặc thù thu hút cán bộ có trình độ, năng lực có phẩm chất tốt công tác trong Ngành, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác lâu dài; hạn chế thấp nhất tình trạng xin thôi việc, chuyển ngành;
- Đổi mới phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành của Ngành đảm bảo hoạt động thống nhất, hiệu quả cao. Áp dụng linh hoạt các quy định của pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc các quy định về trình tự, thủ tục và quản lý hành chính trong công tác thi hành án dân sự; chú trọng kết hợp giữa hoạt động nghiệp vụ với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường công tác giáo dục, thuyết phục, hòa giải người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; tránh tình trạng bức xúc trong nhân dân;
- Kiến nghị với Tỉnh ủy chỉ đạo UBND các cấp, hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan Thi hành án dân sự để tăng cường xây dựng cơ sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc theo Chương trình trình cải cách tư pháp của Đảng.
Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng Đề án hỗ trợ kinh phí hàng năm cho các cơ quan Tư pháp trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các Phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của đơn vị mình theo nội dung Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/4/2012 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Ngành.
2. Định kỳ hàng quý, các phòng chuyên môn thuộc Cục, các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc báo cáo kết quả tình hình thực hiện, kế hoạch thực hiện Chỉ thi số 19-CT/TU về Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh vào ngày 25 của tháng cuối quý, để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy.
3. Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ tỉnh uỷ đối với các Phòng chuyên môn, các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc; tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU, trình lãnh đạo Cục báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh để xem xét, giải quyết./.
 
Nơi nhận:
- Tổng cục THADS – BTP (b/c);
- TTTU, UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các Phòng chuyên môn;
- Chi Cục THADS trực thuộc;
- Lưu VT, TH.
CỤC TRƯỞNG
 
 (Đã ký)
 
Nguyễn An Ly
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Giới thiệu chung về Bắc Ninh

1. Vị trí địa lý Bắc Ninh là một tỉnh cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, trung tâm xứ Kinh Bắc cổ xưa, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi có truyền thống khoa bảng và nền văn hóa lâu đời. Phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Tây và Tây Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Nam giáp tỉnh Hưng Yên, phía Đông...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP