04:05 +07 Thứ tư, 27/01/2021

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 45

Máy chủ tìm kiếm : 33

Khách viếng thăm : 12


Hôm nayHôm nay : 1493

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 277887

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16309869

Trang Liên kết

Đảng Cộng sản việt nam
Bộ Tư pháp
Tổng cục thi hành án dân sự
Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Công an Bắc Ninh
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh
Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh

Trang nhất » Tin Tức » CÔNG TÁC KIỂM TRA

Kế hoạch Kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2013

Thứ ba - 15/10/2013 15:07
Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2013 đối với các đơn vị như sau:

 TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH

Số:  27  /KHKTr-CTHA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập –Tự do –Hạnh phúc

          Bắc Ninh, ngày  10  tháng  10  năm  2013
 
 
KẾ HOẠCH
Kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2013
 
 
          Thực hiện Chương trình công tác năm 2013, Cục Thi hành án dân sự tỉnh xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra kết quả hoạt động công tác thi hành án dân sự năm 2013 đối với các đơn vị như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
          Việc kiểm tra nhằm đánh giá kết quả công tác Thi hành án dân sự của các Chi Cục Thi hành án dân sự thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh; Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm trong quá trình ra quyết định thi hành án, thụ lý và phân loại việc, tiền thi hành án dân sự, kết quả công tác thi hành án dân sự, thống kê thi hành án dân sự nhằm đảm bảo số liệu báo cáo kết quả thi hành án trung thực, chính xác, đồng thời kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo chuyên môn nghiệp vụ năm 2014.
          II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
           Kiểm tra toàn diện về công tác nghiệp vụ thi hành án với những nội dung sau:
          - Hoạt động nghiệp vụ thi hành án:
          + Nhận bản án, quyết định của Toà án; đơn yêu cầu thi hành án.
          + Ra quyết định thi hành án và lập hồ sơ thi hành án.
          + Phân loại việc và trình tự, thủ tục thi hành án.
          + Thu, chi xử lý tiền, tài sản thi hành án; giao, nhận và xử lý vật chứng.
          + Tổng hợp, báo cáo nghiệp vụ kế toán thi hành án.
          - Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án:
          + Công tác tiếp công dân.
          + Tiếp nhận, phân loại, theo dõi, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự.
          + Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án.
          III. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:
          1. Kiểm tra trực tiếp 04 đơn vị gồm: Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành;  thành phố Bắc Ninh; huyện Yên Phong; huyện Quế Võ.
          2. Đơn vị tự kiểm tra 04 đơn vị gồm: Chi cục thi hành án dân sự huyện Lương Tài; huyện Gia Bình; huyện Tiên Du; thị xã Từ Sơn.
          IV. THỜI GIAN KIỂM TRA:
          1. Thời điểm: Tính từ ngày 1/10/2012 đến ngày 30/9/2013.
          2. Lịch kiểm tra đối với các đơn vị:
         - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành, từ ngày 28/10/2013 đến ngày 08/11/2013.
         - Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh, từ ngày 11/11/2013 đến ngày 22/11/2013.
         - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Phong, từ ngày 25/11/2013 đến ngày 06/12/2013.
         - Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quế Võ, từ ngày 09/12/2013 đến ngày 20/12/2013.
          V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          1. Căn cứ Kế hoạch này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh yêu cầu:
           - Chi cục trưởng (đơn vị kiểm tra trực tiếp) chuẩn bị Báo cáo bằng văn bản những nội dung kiểm tra trên; chỉ đạo Chấp hành viên, cán bộ của đơn vị chuẩn bị trước hồ sơ thi hành án và các loại số sách có liên quan theo từng phần việc (căn cứ vào báo cáo thống kê năm 2013 của đơn vị và Chấp hành viên); Hồ sơ thi hành án sắp xếp riêng từng chấp hành viên và lập danh sách theo từng loại việc cụ thể: Số vụ việc thi hành và giải quyết xong; Số vụ việc đang thi hành; Số vụ việc xếp loại chưa có điều kiện thi hành.
          - Chi cục trưởng (đơn vị kiểm tự kiểm tra), thực hiện việc tự kiểm tra theo các nội dung của Kế hoạch này và báo cáo bằng văn bản gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh trước ngày 30/11/2013. Khi thấy cần thiết, Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ phúc tra kết quả tự kiểm tra của một số đơn vị, thời gian phúc tra sẽ thông báo sau.
          2. Giao Trưởng Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thi hành án chủ trì, tổng hợp kết quả kiểm tra trình lãnh đạo Cục xem xét quyết định.
          3. Trưởng các Phòng chuyên môn thuộc Cục có trách nhiệm phối hợp, sắp xếp công việc, cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra theo Quyết định của Cục trưởng cho từng cuộc kiểm tra.
 
          Quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian, nội dung kiểm tra Cục thi hành án dân sự tỉnh sẽ thông báo trước./.
 
Nơi nhận:
- Tổng cục thi hành án dân sự - Bộ Tư Pháp  (báo cáo);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng thuộc Cục;
- Chi cục Thi hành án DS huyện, TX, TP;
- Lưu: VT.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Chu Văn Tuất
  
 
 
 
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH

Số:  28  /QĐ-CTHA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày  10  tháng  10  năm 2013

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác thi hành án dân sự
đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC NINH
 
          Căn cứ Điều 14, Điều 23 Luật thi hành án dân sự năm 2008, quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan Thi hành án dân sự;
          Căn cứ Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự;
          Căn cứ  Kế hoạch kiểm tra số 27 /KHKTr-CTHA ngày 10/10/2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh, đối với các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc;
          Xét đề nghị của Trưởng phòng Kiểm tra và giải quyết KN,TC.

QUYẾT ĐỊNH:
          Điều 1: Thành lập Đoàn kiểm tra gồm:
          1. Ông Nguyễn Đắc Hùng - Trưởng phòng KT&GQKN,TC  Trưởng đoàn;
          2. Ông Hoàng Đắc Toàn-Phó trưởng phòng KT&GQKN,TC P. Trưởng đoàn;
          3. Bà Lê Thị Hằng - Thẩm tra viên, Phó Chánh Văn phòng, thành viên;
          4. Bà Nguyễn Thị Doan – Kế toán trưởng NVTHA, thành viên;
          5. Bà Nguyễn Thị Thoan – Thẩm tra viên , thành viên.
 
          Điều 2: Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra.
           Thực hiện việc kiểm tra các đơn vị Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc theo Kế hoạch kiểm tra số 27/KHKTr-CTHA ngày 10/10/2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.
 
          Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị xã, thành phố trực thuộc và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Tổng Cục THADS(b/c);
- Lãnh đạo Cục;
- Các phòng thuộc Cục;
- Chi cục Thi hành án DS huyện, TX, TP;
- Lưu: VT.
 

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
Chu Văn Tuất

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Chức năng, nhiệm vụ

Theo quy định tại Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự...

Đăng nhập thành viên

Trang Liên kết

0222.3824.260
Webmail Cục thi hành án Bắc Ninh
Hệ thống văn bản pháp luật
diễn đàn
Pháp luật Việt Nam
Báo Bắc Ninh
Cục THADS HCM
Cục THADS ĐỒNG THÁP